آیا چون از ماری جوانا دارو تولید میشه، پس همه مجازن مصرف کنن؟