سیگار بزرگترین عامل منفرد قابل پیشگیری سرطان و مرگ و میر در سطح جهان است