اگر از آینده ناامید هستید، این کارها را انجام دهید