آشنایی با وسوسه پس از ترک شیشه، هروئین، گل، تریاک و سایر مواد مخدر و محرک